12.06.2018

ТАБЛИЦЯ оцінених корупційних ризиків Кілійської районної державної адміністрації

з/п

Корупційний

ризик

Пріоритет

ність корупцій

ного ризику (низька/

середня/

висока)

Заходи

щодо усунення

 корупційного ризику

Особа (особи),

відповідальна(і)

за виконання

заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупцій

ного ризику

Очікувані

результати

1.

Вплив посадових осіб на рішення конкурсної комісії для сприяння  прийняттю на  державну  службу близьких  їм  осіб, втручання  у діяльність конкурсної  комісії третіх  осіб  з  метою впливу  на  прийняття нею рішень, а також неповідомлення  членом  комісії  з відбору  кандидатів на  посаду  про конфлікт інтересів.

Низька

Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Періодичний моніторинг та вибіркова перевірка виконання завдань, складених кандидатом  на посаду. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості)  до роботи конкурсної комісії.

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадмі-ністрації Богомазова І.О., керівники структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб.

Постійно

(під час

засідань комісії)

Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття комісією неправомірних рішень.

2.

Представлення до нагородження державними нагородами посадових осіб, які не мають вагомих заслуг для відзначення державною нагородою. Безвідповідальний, суб'єктивний підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження державними нагородами.

Низька

Періодична перевірканаданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. Детальне вивчення отриманих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. Забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства України.

Начальник відділу діловодства і контролю апарату  райдержадмі-ністрації Стародубець Ж.І.

Постійно

(під час засідань комісії)

Недопущення представ-лення до нагород осіб, які не мають відповідних заслуг для їх нагородження.

3.

Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі; формування тендерної  документації або завдань таким  чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою.

Середня

Періодична перевірка наданих документів для проведення процедури закупівлі та проведення тендерів. Детальне документування процесу ухвалення рішень. Здійснення періодичного контролю на всіх стадіях процедури  закупівлі шляхом  забезпечення  належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту. Забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти шляхом залучення громадськості та  моніторингу застосування ЗУ «Про здійснення державних закупівель». Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення; дотримання вимог щодо проведення всіх закупівельвинятково через систему ProZorro.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є головними розпорядниками коштів

Постійно

 

Недопущення  порушень законодавства під час проведення публічних закупівель.

4.

Змова учасників процедури закупівлі, фальсифікація документації та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника-переможця.

Висока

У разі отримання інформації стосовно змови учасників процедури закупівлі або фальсифікації документації та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника-пере-можця, - негайно поінформувати з направлен-ням зібраних матеріалів протиправної діяль-ності до правоохоронних органів з метою їх подальшої перевірки. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громад-ськості), до підготовки тендерної докумен-тації, та оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для їх обговорення; дотримання вимог щодо прове-дення всіх закупівель винятково через систему ProZorro.

Керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

Постійно

Недопущення  порушень законодавства під час проведення публічних закупівель.

5.

Можливість наявності у голови та/або членів тендерного комітету конфлікту інтересів (приватного інтересу).

Середня

Проведення аналізу корупційних ризиків та проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушені, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах.

Керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

Постійно

Недопущення  прийняття рішень та проведення заку-півель в умовах конфлікту інтересів. Ініцювання пові-домлення головою та/або членами тендерного комі-тету про можливий конф-лікт інтересів (приватний інтерес) з подальшим вик-люченням із складу тендер-ного комітету.

6.

Відсутність належної кваліфікації працівників, які організовують публічні закупівлі, через плинність кадрів

Середня

Забезпечити організацію навчання членів тендерних комітетів. У разі кадрових змін - забезпечити проходження навчання новопризначених працівників.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є головними розпорядниками коштів.

Постійно

Забезпечення належної ком-петенції членів тендерних комітетів та недопущення ними порушень чинного законодавства.

7.

Відповідно до ЗУ від 06.09.2012 р. №5203-УІ «Про адміністративні послуги»адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг або через центри надання адміністративних послуг. Структурні підрозділи районної державної адміністрації, надаючи адміністративні послуги через центри надання адміністративних послуг, не відсторонені від цього процесу і так чи інакше впливають на прийняття рішення про надання або відмову у  наданні адміністративної послуги. Можливий корупційний ризик пов’язаний з недосконалістю нормативно-правової бази. На законодавчому рівні відсутній перелік документів для отримання  деяких адміністративних послуг, що створює можливість вчинення корупційного право-порушення та  правопорушення, пов’язаного з коруп-цією, маніпулювання та зловживання державними службовцями структурних підрозділів службовим ста-новищем. Відсутність переліків документів для  отри-мання певної адміністративної послуги або занадто ве-ликий за обсягом перелік документів - ускладнюють отримання позитивного результату.

Середня

Використання розроблених інформаційних та технологічних карток, які встановлять чіткі вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для  отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративноїпослуги; строк надання адміністративної послуги та інше).

Начальник відділу надання адміні-стративних   послуг Албул О.В., керівники структурних підрозділів, опесередковано причетних до надання адміністративної послуги

Постійно

Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб’єктами звернення та зменшення строку наданняадміністра-тивної послуги.

8.

Загальна складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження), вимога занадто великого за обсягом переліку документів для отримання дозволів вимагає витрачання заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Великий обсяг та складність документів може викликати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки документів.

Середня

Спрощення процедури отримання адміністративних послуг, а також стандартизації і оптимізації усіх процесів шляхом підготовки пропозицій щодо ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів.

Начальник відділу надання адміністративних послуг Албул О.В.

Постійно

Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб’єктами звернення та зменшення строку наданняадміністра-тивної послуги.

9.

Можливість надання формальних відповідей заявникам, надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації; недбалість в організації спіль-ної ефективної роботи відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації зі структурними підрозділами райдержадміністрації щодо надання відповідей заявникам.

Середня

Консультативна та методична допомога з питань доступу до публічної інформації у       структурних підрозділах райдержадміністрації відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації».Організація спільної ефективної роботи відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації зі структурними підрозділами райдержадміністрації з надання відповідей заявникам. Періодична перевірка документів на предмет законності надання відповіді.

Начальник відділу діловодства і контролю апарату райдержадмініс-трації Стародубець Ж.І., керівники структурних підрозділів райдерж-адміністрації (у разі надходження скарг на державних службовців райдержадміністрації -начальник відділу взаємодії з правоохорон-ними органами, оборонної, мобілі-заційної роботи, запобігання та виявлення корупції Бойченко В.В.)

Постійно

Ефективна співпраця відділу діловодства і кон-тролюапарату райдержад-міністрації зі структурними підрозділами райдержадмі-ністрації з надання відпові-дей заявникам.

10.

Незабезпечення відповідності до чинного законо-давства положень про структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату.

Низька

Систематичний перегляд положень про структурні підрозділи райдержадміністраціїна відповідність їх вимогам законодавства та, в разі необхідності, - внесення відповідних змін. Здійснення детального опису повнова-жень, функцій та прав  посадових осіб рай-держадміністрації та її структурних підрозді-лів, відповідальності та контролю за їх здійс-ненням.

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадмі-ністрації Богомазова І.О., керівники структурних підрозділів

райдержадміністрації

Постійно

Відповідність положень про структурні підрозділи рай-держадміністрації вимогам чинного законодавства.

11.

Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання.

Середня

Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб райдерж-адміністрації та їх структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням.

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадмі-ністрації Богомазова І.О., керівни-ки структурних підрозділів рай- держадміністрації

Постійно

Чітке виконання посадови-ми особами повноважень та функцій, передбачених по-садовою інструкцією.

12.

Можливість отримання грошових коштів посадовими особами за надання  інформації за запитом на інформацію, крім випадків, передбачених ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

Низька

Розміщення на стендах та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації про реалізацію права кожного на безоплатний доступ до інформації за інформаційним запитом, крім випадків, встановлених ЗУ «Про доступ до публічної інформації». У разі отримання  інформації стосовно незаконного отримання грошових коштів посадовими особами за надання інформації за запитом - негайно інформувати правоохоронні органи.

Начальник відділу діловодства і контролю апарату райдержадмі-ністрації Стародубець Ж.І.,(у разі надходження скарги  на державних службовців райдержадміністрації-уповноважений з питань запобі-гання і виявлення корупції рай-держадміністрації Мица Л.М.)

Постійно

Публічність та відкритість органів виконавчої влади при наданні інформації за запитами.

13.

Можливість відмови в наданні інформації за інформаційними запитами без належних підстав

Низька

Проведення роз’яснювальної роботи з від-повідальними особами структурних підроз-ділів райдержадміністрації при підготовці відповідей на запити.

Начальник відділу діловодства і контролю апарату райдержадмі-ністрації Стародубець Ж.І.

Постійно

Належне виконання посадовими особами своїх обов’язків щодо надання інформації.

14.

Невідповідність попередньо виданих розпоряджень голови райдержадміністрації вимогам чинного законодавства.

Низька

Запровадження періодичного перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації  на їх актуальність та відповідність вимогам чинного законодавства. Перевірка скарг, пов’язаних з невідповідністю розпоряджень голови райдержадміністрації вимогам чинного законодавства.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації-виконавці за розпорядженнями.

Постійно

Недопущення виконання розпоряджень, які не відповідають вимогам чинного законодавства.

15.

Наявність можливості надання недостовірної інформації щодо кількісних та якісних показників під час розроблення проектів розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

Середня

Встановлення персональної відповідальності за незалежне виконання обов’язків та надання недостовірної інформації й інформування керівництва райдержадміністрації в разі встановлення таких фактів.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації .

 

Постійно

Видання розпоряджень та доручень голови райдерж-адміністрації на підставі достовірних та перевірених даних.

16.

Можливість включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками кош-тів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ре-сурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами. Неможливість посадовими особами  фінансового управління райдержадміністра-ції досконало перевірити зазначені запити на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів, через що існує можливість зловживання посадовими особами розпорядників коштів різних рівнів при визначенні обсягів запланованих видатків.

Середня

Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів. Підви-щення рівня професійності та відпові-дальності працівників головних розпорядни-ків бюджетних коштів, розпорядників бюд-жетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систе-матичного навчання та контролю за дотри-манням вимог чинного законодавства. Пері-одична вибіркова перевірка документів на предмет їх законності. У разі отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів - негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на предмет їх законності.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Хлопіна Т.В.;керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

Постійно

 (при формуванні бюджетних запитів)

Включення достовірних даних до бюджетних запи-тів головними розпорядни-ками бюджетних коштів місцевих бюджетів.

17.

Наявність можливості нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів, зокрема витрачання коштів на потреби, що по суті не відповідають напрямамвикористання бюджетніх коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми, та результативним показникам виконаннябюджетної програми.

Висока

Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари,наради). Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів - негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки на предмет законності витрачання цих коштів.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Хлопіна Т.В.;

керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

До 31.12., щокварталу

Включення достовірних даних до бюджетних запи-тів головними розпорядни-ками бюджетних коштів місцевих бюджетів.

18.

Можливість включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу, що може призвести до продовження фінансування неефек-тивної або нерезультативної програми.

Середня

Здійснення публічності та прозорості при звітуванні по виконанню бюджетних програм головними розпорядниками коштів з метою встановлення зворотного зв’язку із отримувачами послуг. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Хлопіна Т.В.; керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

До 31.12., щокварталу

Надання головними розпо-рядниками бюджетних коштів достовірних обгрун-тованих звітів про вико-нання паспортів бюджет-них програм.