28.05.2014

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

У К Р А Ї Н А

 

КІЛІЙСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

«___»___________ 2014 р.                                                                                № _____

 

 

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункту 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081, з метою визначення робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування :

 

1.      Затвердити умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу (додаються).

 

2.      Розпорядження набирає чинності з дня опублікування в газеті «Наше время».

 

3.      Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                              М.О. Кашин 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

«____» ___________ 2014 року

№__________

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

 

1.     Загальна частина.

 

1.1. Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу (далі - Умови) визначають порядок підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу.

 

1.2. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах юридичної особи, яка спроможна забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

 

1.3. Об’єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу.

 

1.4. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також цим Умовам.

Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

1)   надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг,представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

2) подали для участі у конкурсі документацію, оформлену не належним чином або таку, що містить неправдиву інформацію.

 

2. Порядок підготовки до проведення конкурсу 

 

2.1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – Комітет), склад якого затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

2.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу розміщується у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

1)   основні характеристики об’єкта конкурсу;

2)   строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

3)  місце, дата та час початку проведення засідання Комітету;

4)  умови проведення конкурсу.

 

2.3. Претенденти подають, а секретар Комітету приймає та реєструє в журналі обліку такі документи:

1)     заяву на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу  згідно із встановленою формою (додається);

2)   реквізити претендента: юридична та поштова адреса, код ЄДРПОУ,                  розрахунковий рахунок, телефон, факс, електронна адреса (e-mail:);

3)   документ, який підтверджує досвід роботи підприємства та фахівців у сфері організації пасажирських автоперевезень не менше трьох років;

4)   довідку про наявність матеріально-технічного забезпечення;

 

2.4. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі, не розглядаються і повертаються претендентам.

 

2.5. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства (організації) мають можливість виправити на протязі 2 днів та подати документи повторно.

 

2.6. Комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

 

2.7. Комітет складає списки претендентів.

 

3. Порядок проведення конкурсу

 

3.1. Комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

 

Основні критерії відбору переможців:

-     найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;

-     наявність фахівців з питань організації пасажирських перевезень.

 

 

 

3.2. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке найбільше відповідає Умовам конкурсу.

 

3.3. Рішення Комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голос голови Комітету є вирішальним.

 

3.4. Рішення Комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени Комітету, які взяли участь у голосуванні.

 

3.5. Переможець конкурсу оголошується на засіданні Комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

 

3.6. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

 

3.7. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

4. Розгляд спорів

 

4.1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення Комітету.

4.2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення Комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 30 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

Керівник апарату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               районної державної адміністрації                                                    В.П. Трясцина

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 
до Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) що здійснює функції робочого органу

Форма

Конкурсному комітету з визначення робочого органу

 

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) що здійснює функції робочого органу

Претендент _________________________________________________________________

                                               (повна назва підприємства, установи, організації)

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації), що здійснюватиме функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

На умовах, запропонованих Кілійською райдержадміністрацією, згоден узяти участь у конкурсі.

Додатки: (перелік документів, які подають претенденти).

М. П. 

 

 

«___» ________20__ р. 

____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали)