21.10.2011

Про питання виконання Закону України “ Про доступ до публічної інформації” в Кілійській районній державній адміністрації

У К Р А Ї Н А

КІЛІЙСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА    АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

  15 вересня 20 11 р.                                                                                                 №  453

                                                                Зареєстровано

                                                      Кілійським районним

                                                      управлінням юстиції

                                                   03.10.2011 року  №32

            

 

 

           Про питання виконання Закону України “ Про доступ до публічної                                                                                                       

         інформації” в Кілійській районній державній адміністрації

 

            З метою  організації виконання  Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації:
 

             1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Кілійська районна державна адміністрація, що додається.

            2. Установити, що Кілійська районна державна адміністрація:

            2.1 Є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Кілійською районною державною адміністрацією своїх повноважень та яка перебуває у володінні Кілійської районної державної адміністрації;  

 

 

          2.2 Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

          - стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших  держав, міжнародних організацій;

           - стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

         3. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації керівника апарату райдержадміністрації Трясцину В.П.

         4. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в Кілійській районній державній адміністрації покласти на загальний відділ апарату районної державної адміністрації (Стародубець Ж.І.).

          5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Кілійської районної державної адміністрації від 24 травня 2011 року № 271 “Про доступ до публічної інформації”

          6.Дане розпорядження набирає чинності з дня опублікування його в повному обсязі в місцевих засобах масової інформації.

            7. Дане розпорядження контролюватиму особисто.

  

Голова районної

державної адміністрації                                                  І.І.Поджаров 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                            
 розпорядження голови Кілійської
                                                                                             районної державної адміністрації
                                                                                            15 вересня  2011р № 453

 

Порядок

складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є

Кілійська районна державна адміністрація

           1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

          Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

          1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

          1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Кілійська районна державна адміністрація.

         1.4. Доступ до публічної інформації Кілійської районної державної адміністрації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

          1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

         1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

ІІ. Складання та подання запитів 
на публічну інформацію

        2.1. Запитувач має право звернутися до Кілійської районної державної адміністрації із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

       2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

       2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Кілійській районній державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

        2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.  З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використовувати форму запиту на інформацію наведену у додатку.

       2.5. Запит на інформацію повинен містити:

              прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

              загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

              підпис і дату за умови подання письмового запиту.

         2.6. Форми запиту розміщуються на офіційній веб- сторінці Кілійської районної державної адміністрації та на інформаційних стендах в адміністративній будівлі, де розташована Кілійська районна державна адміністрація.

         2.7. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

        2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто дозагального відділу апарату   Кілійської районної державної адміністрації.

        2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст  зазначеного структурного підрозділу, який організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Кілійська районна державна адміністрація, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.      

       2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Кілійської районної державної адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

__________________

                                                                

                                                                    Додаток

                                                      до Порядку складання та подання запитів

                                                    на публічну інформацію, розпорядником

 якої є Кілійська районна державна адміністрація

 

Форма

запиту на інформацію

Розпорядник інформації

Кілійська районна державна адміністрація (68300 м.Кілія, вул.Леніна, 44)

Запитувач

 

Прізвище, ім.”я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

 

Прізвище, ім..”я, по батькові представника організації – для юридичних,

 

осіб та об”єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України „ Про доступ до публічної інформації” надати

____________________________________________________________________ _____

____________________________________________________________________ _____

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Прошу надати відповідь:

(необхідне зазначити)

На поштову адресу

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

телефаксом

 

електронною поштою

 

особисто

 

     

 

(дата)                                  (підпис)

Контактний телефон

Зазначити номер телефону

Дата запиту

 

Зареєстровано                                                                Запит направлено за призначенням

Кілійська районна державна адміністрація                    __________________________________

                                                                                                                       структурний підрозділ Кілійської

Реєстраційний номер__________                                      __________________________________

                                                                                                                                                районної державної адміністрації

дата реєстрації          ___________                                        _________________________________

Відмітка про виконання ___________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________