28.12.2018

ПРОЕКТ ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК

Зміст

 

ВСТУП .........................................................................................................................3 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2019 РІК.......................4

1. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ…………...4

1.1. Податково-бюджетна діяльність ................................................................4 

1.2. Дерегуляція та розвиток підприємництва ...................................................5

1.3. Інвестиційна діяльність .................................................................................6

1.4. Розвиток внутрішньої торгівлі, сфери послуг. Цінова політика ..............8

1.5. Енергозабезпечення та енергоефективність ...............................................9

1.6. Земельні відносини .........................................................................................10

2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ .......................................11

2.1.Промисловість……………………………………………………….............11

2.2. Агропромисловий комплекс та підвищення його конкурентоспроможності………………………………………………………..12

2.3. Транспорт, транспортна інфраструктура ...............................................15

2.4. Будівництво ……...........................................................................................16

3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА...........................................................................................20

3.1. Ринок праці .....................................................................................................20

3.2. Грошові доходи населення та заробітна плата ........................................22

3.3. Соціальне забезпечення населення  ..............................................................22 

3.4. Пенсійне забезпечення…................................................................................24 

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства …...................................26

4. ГУМАНІТАРНА СФЕРА……..............................................................................27

4.1. Охорона здоров’я ...........................................................................................27

4.2. Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти .......................28

4.3. Фізична культура і спорт ….........................................................................30 

4.4. Підтримка сімей і молоді .............................................................................31

4.5. Культура та охорона культурної спадщини ..............................................33

4.6. Розвиток туристичної та курортно-рекреаційної галузі ........................34

5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ……..……………………...……......35

5.1. Техногенна безпека …....................................................................................35

5.2. Забезпечення законності та правопорядку ….............................................36

  

ВСТУП 

 

      Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського району на 2019 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», з урахуванням завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року та з урахуванням пропозицій від громадськості району.

Головною метою Програми є забезпечення стабільної роботи економіки району, підвищення її конкурентоспроможності, вирішення проблем соціально-економічного розвитку та недопущення зниження рівня життя мешканців району.

У Програмі визначено прогнозні показники, основні напрями, завдання та заходи соціально-економічного розвитку району на 2019 рік. Виконання Програми повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх та зовнішніх можливостей району, належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Фінансове забезпечення Програми передбачено в районному та місцевих бюджетах на 2019 рік за фінансової підтримки з державного та обласного бюджетів, власних коштів господарюючих суб’єктів та інвестиційних ресурсів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Кілійською районною радою.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2019 РІК

 

1. Створення сприятливих умов для стабілізації економіки району та підвищення її конкурентоспроможності

 

1.1. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Умови функціонування:

-    підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку району;

-    проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни.

 

Основні завдання:

-  активізацію роботи з легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в суб’єктів підприємницької діяльності;

-  створення нових робочих місць та збереження існуючих;

-  дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

-  упорядкування структури та штатної чисельності працівників бюджетних установ у межах затверджених асигнувань на оплату праці;

-  проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов’язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету;

-  пошук додаткових резервів наповнення місцевих бюджетів та ефективне їх використання;

-  підвищення рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

-  підвищення мотивації до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів;

-  недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.

 

Очікувані результати:

Протягом 2019 року прогнозуються надходження податків  та зборів, які сплачуються до бюджету Кілійського району:

-           ПДФО 13 009,0 тис. грн. (24,3% до очікуваних надходжень 2018 року);

-           плати за землю 13 185,5 тис. грн. (52,0 %  до очікуваних надходжень 2018 року);

-           єдиного податку 8 704,3 (39,3%  до очікуваних надходжень 2018 року);

-           акцизного податку  739,4 тис. грн. (16,9% до очікуваних надходжень 2018 року);

-           власних надходжень бюджетних установ 3 220,8 тис. грн. (41,9% до очікуваних надходжень 2018 року).

Зменшення по ПДФО, по єдиному податку, по платі за землю, по акцизному податку завдяки тому що з 01.01.2019 року до бюджету Кілійського  району не будуть надходити податки та збори від Лісківської, Шевченківської сільрад та Кілійської міської ради, так як вони увійшли до утвореної Кілійської ОТГ.

Бюджетна політика 2019 року має передбачати забезпечення стабілізації та детінізації економіки, розвиток підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, збільшення розміру заробітної плати, своєчасної виплати заробітної плати та легалізації доходів, забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету.

 

1.2. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Розвиток малого підприємництва в районі один із важливих факторів підвищення життєвого рівня мешканців району, сталого економічного зростання, створення робочих місць, наповнення бюджетів та зміцнення економіки району.

 

Умови функціонування:

-       обмеженість доступу суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових ресурсів, у тому числі через високі відсоткові ставки на отримання кредитних ресурсів;

-       відсутність електронного документообігу між суб’єктами надання адміністративних послуг та центрами надання адміністративних послуг, що ускладнює та уповільнює обмін інформацією та документами, необхідними для надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, збільшує навантаження на працівників центрів.

 

Основні завдання:

-       забезпечення ефективної діяльності районних центрів надання адміністративних послуг;

-       надання інформаційно-консультативної, ресурсної та освітньої підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, у тому числі документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності;

-       проведення нарад, круглих столів з бізнесом для вирішення та врегулювання проблемних питань здійснення підприємницької діяльності;

-       надання кваліфікованих роз’яснень норм ведення підприємницької діяльності за допомогою “прямих” телефонних ліній та інформування через ЗМІ;

-       реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва;

-       удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва.

 

Очікувані результати:

В 2019 році спостерігатиметься стабілізація ситуації в сфері реєстрації фізичних осіб – підприємців в порівнянні з 2018 роком.

У зв’язку з підвищенням з 1 січня 2019 року мінімальної зарплати щомісячне мінімальне зобов’язання за соцвнеском для «спрощенців» зросте з 819 до 918 грн.(на 99 грн.). Підвищення єдиного соціального внеску складатиме 10,8%. Це підвищення стосується всіх платників єдиного податку.

 

1.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Умови функціонування:

-  несприятливий інвестиційний клімат, як наслідок світової фінансово- економічної кризи, що викликала обмеження доступу до міжнародних фінансових ресурсів, та військових подій на сході України, що призвели до зниження інвестиційної привабливості держави;

-  недосконалість законодавчого забезпечення з питань захисту прав власності, адміністрування податків, виділення земельних ділянок;

-  недостатній рівень державної підтримки інвестиційної діяльності та недосконалість в системі підготовки проектів державно-приватного партнерства;

-  недосконалість системи статистичного обліку показників обсягів залучення прямих іноземних інвестицій;

-  відсутність системи страхування ризику інвесторів;

-  обмеженість інформації для інвесторів щодо наявних об’єктів інвестицій;

-  високі відсоткові ставки на отримання кредитних ресурсів.

 

Основні завдання:

-       забезпечення ефективного використання залучених до місцевих бюджетів інвестиційних ресурсів на проведення енергозберігаючих заходів, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району;

-       здійснення заходів з метою підвищення інвестиційного іміджу району;

-       формування портфелю інвестиційних пропозицій району;

-       залучення коштів міжнародних фінансових організацій в інвестиційні проекти з розвитку району;

-       реалізація інвестиційних проектів:

 • Реконструкція водопровідних очисних споруд м.Вилкове; 
 • Каналізаційні очисні споруди в м. Кілія; 
 • Технічне переобладнання існуючої хлораторної з заміною на електролізну на водопровідних очисних спорудах в м. Кілія»; 
 • «Капітальний ремонт приміщення міського Будинку культури №2 та благоустрій території» по вул.Маяк,120 в м.Кілія;
 • Капітальний ремонт покрівлі залу Будинку культури  №1 за адресою м.Кілія, вул.Миру,57;
 • Капітальний ремонт тротуарів та благоустрій по вул.Торгова, від вул.Грецька до вул.Перемоги в м.Кілія;
 • Капітальний ремонт тротуарів та благоустрій по вул.Торгова, від вул. Дунайська  до вул. Грецька в м.Кілія;
 • Будівництво водогону сирої води від НС-1 підйому до очисних споруд міського водопроводу м. Кілія;
 • Будівництво питного водопроводу в селищі Омарбія м. Кілія;
 • Капітальний ремонт головного корпусу КБУ Кілійська ЦРЛ в м. Кілія по вул. Кубишкіна 19 та благоустрій території;
 • Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Кілійській район, с. Ліскі, провулок Шкільний, 4Б;
 • Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Кілійський район, с. Дмитрівк , вул. Мира, 111в;
 • Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове, км 38+000-км 48+510;
 • Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення  С161101/М-15/ Червоний яр - Кілія, км 17+868-км 30+800;
 • Капітальний ремонт Шевченківської ЗОШ І-ІІ ступенів №2;
 • Капітальний ремонт Кілійської НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія;
 • Створення сучасного еко-інформаційно-туристичного центру-музею Дельти Дунаю «Danube eco-point» в м. Вилкове;
 • Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на території комунального закладу «Вилківської дитячо-юнацької спортивної школи»;
 • Реконструкція сільського водогону в. Василівка;
 • Перерахунок кошторисної документації на будівництва розвідних мереж Кілійського групового водопроводу в с. Дмитрівка і його будівництво;
 • Капітальний ремонт покрівлі, водостоків, утеплення зовнішніх стін будівлі та системи опалення в ДНЗ « Сонечко» в с. Новоселівка;
 • Поточний ремонт частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 161101/Т-16-28 Приморське – пляж (вул. Морська) протяжністю 1км. 100м;
 • Капітальний ремонт дороги від с. Приозерне до с. Муравлевка Ізмаїльського району 3 км;
 • Придбання для сільської амбулаторії с. Старі Трояни автомобіля «Швидкої допомоги»;
 • Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення С161104 Червоний Яр (Т-16-28) км.12+424 – км.13+924 від с. Трудове до траси;
 • Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161111 під’їзд до с. Дмитрівка від км. 0+000 – км. 2+715(від с. Трудове до с. Дмитрівка);
 • Капітального ремонту будівлі сільської амбулаторії в с. Фурманівка;
 • Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Фурманівська 800 м. та вул. Бесарабська 1100м.

 Очікувані результати:

-      зростання обсягу прямих іноземних інвестицій на 8,0%;

-      зростання обсягу капітальних інвестицій – 12,0%;

-       спрямування основної частки капітальних інвестицій на розширення, реконструкцію, технічне та технологічне переозброєння діючих підприємств;

-       підвищення інвестиційної привабливості району.

 

1.4 РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ.

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 

Торгівля є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб населення в товарах.         

Умови функціонування:

-  непропорційне зростання доходів і витрат населення, що негативно впливає на розвиток сфери торгівлі та послуг;

-  недосконалий механізм статистичного обліку обсягів реалізованої продукції фізичними особами-підприємцями, які провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі;

-  зниження реальної купівельної спроможності населення;

-  погіршення фінансового стану підприємств, що впливає на фінансово-господарську діяльність торгівельних мереж району.

 

Основні завдання:

-  збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, здатного задовольнити потреби населення в якісних товарах, його показників та сучасної інфраструктури;

-  сприяння у вирішенні проблемних питань функціонування підприємств сфери торгівлі та послуг;

-  проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, в яких братимуть участь  виробники сільськогосподарської продукції та переробні підприємства району;

-  збільшення на споживчому ринку частки конкурентоспроможної продукції місцевих виробників, насичення споживчого ринку якісними за доступними для споживачів цінами;

-  впровадження прогресивних форм і методів торгівлі, підвищення якості торговельного обслуговування населення;

-  здійснення моніторингу цін на соціально важливі продукти харчування;

-  забезпечення подальшого розвитку та вдосконалення інфраструктури торгівлі, відкриття сучасних об’єктів торгівлі та послуг.

 

Очікувані результати:

Обсяг обороту роздрібної торгівлі прогнозується збільшитись на 3%, та за прогнозними даними складатиме  135 млн. грн.

Для оперативного дослідження стану і динаміки розвитку цінових процесів на споживчому ринку району продовжиться робота з аналізу динаміки цін на хліб та основні види продовольчих товарів.

 

1.5. ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

Політика енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх елементах суспільного життя є важливим чинником впливу на енергетичний стан району, стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями. В умовах постійного зростання цін на енергоносії, їх ефективне використання стало нагальною потребою.

 

Умови функціонування:

-  недосконала система законодавства у сфері енергозабезпечення та енергоефективності;

-  необхідність скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації структури паливно-енергетичного балансу району;

-  потреба у скороченні видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в промисловості, теплоенергетиці, житлово-комунальному господарстві, бюджетних підприємствах та установах;

- необхідність створення регіональної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів на всіх рівнях управління, підвищення рівня достовірності статистичної інформації;

-   необхідність стимулювання енергоощадної та енергоефективної активності суб'єктів господарювання, у тому числі і на ринку житлово-комунальних послуг.

 

Основні завдання:

-       реалізацію державної кредитної програми енергоефективності «Ощадний дім» на утеплення житла, будинків та модернізацію опалювальних систем;

-       підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

-       підвищення рівня обізнаності населення щодо економічної доцільності використання енергозберігаючого обладнання та технологій;

-       зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

-       проведення модернізації систем теплопостачання  та котелень;

-       проведення енергозберігаючої санації (утеплення фасадів) житлових будинків, будівель закладів бюджетної сфери;

-       проведення заміни старих вікон на енергозберігаючі  в закладах бюджетної сфери;

-       використання енергоефективних освітлювальних приладів та енергозберігаючих електричних ламп.

 

Очікувані результати:

-         скорочення обсягів споживання енергоносіїв, що в свою чергу позитивно

вплине на конкурентоспроможність виробничих підприємств району;

-         оновлення основних фондів та впровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, зменшеною енерго- і ресурсоємністю виробництва;

- зменшення обсягів шкідливих викидів у довкілля та, як наслідок поліпшення умов життя населення.

 

1.6. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Земельний фонд сільськогосподарських підприємств разом з фермерськими господарствами (без населення ) становить 48064,6 га. Сільгоспугіддя складають 41026,2 га в тому числі 38688,8 га ріллі, 911 га багаторічних насаджень, 258 га сіножатей та 1168,4 га пасовищ.

 

Умови функціонування:

-   недостатність наповнення інформаційної бази державного земельного кадастру;

-   необхідність дотримання вимог законодавства щодо періодичності проведення нормативної грошової оцінки земель;

-   необхідність забезпечення дотримання вимог законодавства щодо оформлення прав на земельні ділянки водного фонду та сільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі прав на їх оренду, відповідно до положень Земельного кодексу України на конкурентних засадах (земельних торгах) у формі аукціону.

Основні завдання:

-       проведення робіт з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів;

-       проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель;

-       проведення робіт з розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів міст Кілія та Вилкове, оновлення та коригування меж 17 населених пунктів району;

-       проведення робіт з підготовки земельних ділянок до участі в аукціонах з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності;

-       проведення роботи з сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами по внесенню доповнень до раніше укладених довгострокових договорів в бік збільшення орендної плати до 8 % від нормативно грошової оцінки землі.

 

Очікувані результати:

-  визначення та оновлення меж адміністративно-територіальних утворень, що забезпечить реалізацію прав територіальної громади з регулювання земельних відносин на даних територіях;

-  врегулювання земельних відносини при передачі землі у власність, спадщину, міні, даруванні, купівлі-продажу земельних ділянок;

-  реалізація на конкурентних засадах (земельних торгах) прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності;

-  збільшення надходжень до місцевих бюджетів завдяки укладеним договорам оренди землі за рахунок надходження річної орендної плати за користування земельними ділянками.

На протязі 2019 року продовжуватиметься здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, що в свою чергу забезпечить раціональне використання земель за цільовим призначенням та збільшення плати за землю.

2. Розвиток реального сектору економіки

 2.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Розвиток промисловості, як і економіки в цілому, в подальшому залежатиме від оздоровлення внутрішніх фінансових ринків, стабілізації національної валюти та  наявності замовлень на внутрішньому ринку.

 

Умови функціонування: 

-       втрата традиційних ринків збуту та коопераційних зв’язків;

-       фізичне та моральне зношення основних виробничих фондів; недостатній інноваційний рівень промислового виробництва та відсутність стимулів до інноваційної діяльності;

-       висока ціна на електроенергію, вартість тарифів на перевезення;

-       зниження попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та міжнародному ринку;

-       високі відсоткові ставки комерційних банків;

-       нестача необхідної кількості фахівців з кваліфікацією, що відповідає потребам промисловості.

 

Основні завдання:

-  збільшення якості та конкурентоспроможності продукції;

-  збереження трудового потенціалу та створення нових робочих місць;

-  підвищення рівня заробітної плати на підприємствах промислового комплексу, як основного стимулюючого фактору;

-  сприяння розвитку внутрішнього виробництва, а саме пріоритетних галузей:  переробної промисловості, судноремонту;

-  збільшення виробництва якісних продуктів для внутрішнього ринку за умов використання потужностей м’ясо-молочного виробництва;

-  нарощування потенціалу хлібопекарної продукції;

-  впровадження технологій виробництва продукції з новим рівнем якості і властивостей на основі використання новітніх технологій;

-  забезпечення присутності продукції місцевих виробників на освоєних ринках та вихід на нові ринки збуту;

-  залучення місцевих товаровиробників для участі у виставково-ярмаркових заходах з метою презентації виробничого потенціалу району;

-  запровадження енергоощадних та енергоефективних технологій на промислових підприємствах району.

 

Очікувані результати:

Приріст промислового виробництва в 2019 році прогнозується на рівні 3%, обсяг реалізованої промислової продукції зросте до 1 134,4 млн. грн..

 

2.2. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 

В 2019 році агропромислова політика району буде спрямована на забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу, створення конкурентоспроможного агропромислового виробництва, збереження аграрного потенціалу, розвиток інтегральних зв’язків між товаровиробниками і переробниками сільськогосподарської продукції та забезпечення продовольчої безпеки  району.

 

Умови функціонування:

-  зниження родючості земель, необхідність впровадження енерго - та вологозберігаючих технологій;

-  залежність результатів сільськогосподарського виробництва від природно - кліматичних умов;

- низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію;

-  необхідність збільшення поголів’я худоби та нарощування виробництва тваринницької продукції;

-  недосконале функціонування інфраструктури аграрного ринку; необхідність стимулювання в сільській місцевості зайнятості населення в сфері сільськогосподарського товарного виробництва;

-  недостатній рівень залучення інвестиційних ресурсів в галузь тваринництва;

-  низький рівень генетичного потенціалу та продуктивності сільськогосподарських тварин;

-  високі ціни на паливо-мастильні матеріали, міндобрива та хімічні засоби захисту рослин.

 

Основні завдання:

-  удосконалення структури посівних площ та впровадження у виробництво елементів науково обґрунтованої системи землеробства передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур;

-  поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, поповнення парку зернозбиральної техніки;

-  відновлення поголів’я свиней в сільгосппідприємствах;

-  розширення використання інновацій в аграрному секторі, розвитку зрошуваного землеробства (збільшення площ із крапельним зрощуванням);

-  застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та впровадження високопродуктивних сортів рослин.


Очікувані результати:

Рослинництво.

Сільськогосподарські підприємства  посіяли під урожай 2019 року озимих зернових культур на площі 19279 га, що на 377 га менше від фактичного у 2018 році, у тому числі:

- озимої пшениці посіяли - 11574 га,

- озимого ячменю посіяли - 7597 га,

- озимого гороху посіяли - 108 га .

Крім того посіяли озимого рапсу на площі 696 га, озимих на зелений корм 240 га, насіння цукрових буряків 55 га.

Всього планується посіяти зернових та зернобобових культур на площі 29130 га, що на рівні минулого року. Валового збору зернових та зернобобових культур планується отримати в обсязі 75,8 тис. тонн при середній урожайності 26,1 ц/га.

Рисові зрошувальні мережі на площі 8000 га, які є зразком гарантованого отримання врожаю сільськогосподарських культур, прокладені більш як 40 років, тому і потребують негайного ремонту та реконструкції на площі більше ніж 4000 га. Рисосіючі господарства району планують посіяти 4300 га рису, отримати 23000 тонн урожаю.

У 2019 році планується посіяти технічних культур:

- соняшнику на площі 5488 га, що на рівні 2018 року, отримати валового збору 11000 т. що 389 тонни більше минулого року, середньою урожайністю 20 ц/га;

- сої на площі 960 га, що на  рівні  минулого року,  отримати валового збору 2000 т. що 38 тонн більше минулого року, середньою урожайністю 20,8 ц/га;

- льон олійний 110 га, отримати 122 тонни, що на рівні минулого року;

- картоплі – 4 га, отримати урожаю 65 тонн, що на 9 тонн більше ніж у 2018 році;

- овочів 55 га з плановим валовим збором 750 тонн, що на 128 тонн більше в порівнянні з минулим роком;

- фруктів зібрати на рівні минулого року – 400 тонн

- винограду – 4050 тонн,що на 8 тонн більше ніж в 2018 році.

 

Тваринництво.

 

Серед пріоритетних напрямків сільськогосподарського виробництва в районі велике значення приділяється тваринництву. Стратегія його розвитку направлена на вирощування поголів’я тварин, покращення племінних продуктивних якостей, зниження собівартості продукції.

У 2019 році планується виробити сільськогосподарськими підприємствами району:

- м’яса ( реалізація на забій в живій вазі) – 175 тонни, що на 240 тонн менше, ніж  було у 2018 році у в зв’язку зі спалахом збудника вірусу «афріканська чума свиней» було знищено поголів’я свиней в господарствах району.

- яєць – 595,0 тис. штук, що на  рівні минулого року.

Позитивну тенденцію до збільшення має розвиток молочного скотарства в районі. 

На 2019 рік заплановано поголів’я великої рогатої худоби на рівні 1200 голів, що на 100 голів  більше ніж у 2018 році, в тому числі корів 355 голів, що на 13 голів більше минулого року.

У 2019 році планується виробити 881 тонни молока, що на 21 тонну більше показника 2018 року. Також  прогнозується збільшення надоїв на 1 фуражну корову 3310 кг, що на 2,5 % більше ніж у 2018 році. Для досягнення таких показників необхідно утримати стабільне поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах, подбати про підвищення продуктивності дійної череди, відтворення племінної роботи та системи ветеренарно – профілактичних заходів.

Головна мета на 2019 рік - формування конкурентоспроможного аграрного сектору, забезпечення його стабільного та ефективного функціонування, темпів економічного зростання сільськогосподарського виробництва, покращення умов життя та праці селян, сприяння ефективній підприємницькій діяльності в сільській місцевості.

Прогнозні показники району розроблені у відповідності до програми розвитку агропромислового комплексу Одеської області.

 

2.3. ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

 

Ефективне функціонування інфраструктури дорожньо-транспортного комплексу є необхідною умовою для розвитку галузей економіки та поліпшення добробуту громадян.  

 

Умови функціонування:

-  значний знос основних виробничих фондів, необхідність технічного переоснащення та модернізації об’єктів транспортної інфраструктури;

-  незадовільний експлуатаційний стан деяких автомобільних доріг, мостів через постійний дефіцит коштів на фінансування робіт з їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання;

-  значна частина автобусів що обслуговують пасажирів, не відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими можливостями;

-  низький рівень інвестицій в модернізацію та розвиток інфраструктури транспорту та зв’язку; 

-  недостатній рівень безпеки пасажирських перевезень.

 

Основні завдання:

- поліпшення якості дорожньо-транспортної інфраструктури на території району:

 • Будівництво частини автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове, від м.Кілія до м. Вилкове через с. Ліски 25 км;
 • Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161101/М-15/ Червоний яр - Кілія, км 17+868-км 30+800;
 • Поточний ремонт частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 161101/Т-16-28 Приморське – пляж (вул. Морська) протяжністю 1км. 100м;
 • Капітальний ремонт дороги від с. Приозерне до с. Муравлевка Ізмаїльського району 3 км;
 • Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення С161104 Червоний Яр (Т-16-28) км.12+424 – км.13+924 від с. Трудове до траси;
 • Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161111 під’їзд до с. Дмитрівка від км. 0+000 – км. 2+715(від с. Трудове до с. Дмитрівка);
 • Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення
 • Капітальний ремонт тротуарів 5 вулиць в с. Василівка загальною протяжністю 4 км. 700м;
 • Капітальний ремонт тротуарів по 2 вулицям в с. Приозерне загальною протяжністю 2 км. 900м;
 • Капітальний ремонт 2 доріг в с. Приозерне загальною протяжністю 6 км;
 • Капітальний ремонт 2 доріг в с. Червоний Яр загальною протяжністю 2 км. 800м.;
 • Капітальний ремонт дороги в с. Старі Трояни загальною протяжністю 6 км;
 • Поточний та капітальний ремонт доріг в с. Новоселівка загальною протяжністю 3 км;

- забезпечення стабільної роботи всіх видів транспорту;

- проведення прозорих конкурсів на визначення переможців для роботи на міжміських автобусних маршрутах доріг загального користування в межах району;

- передбачення фінансування в місцевих бюджетах на компенсаційні виплати автоперевізникам за виконання перевезень людей з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян.

 

Очікувані результати:

-       збільшення обсягів перевезень пасажирів автомобільним транспортом на 4%.

 

Головні зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатського корпусу всіх рівнів будуть спрямовуватися на поліпшення дорожньо-транспортної інфраструктури району. 

Ресурсне забезпечення передбачених завдань і заходів здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, районного, місцевих бюджетів, власних коштів суб’єктів господарювання у сфері транспорту та залучених кредитних ресурсів.

 

2.4. БУДІВНИЦТВО

 

Будівельна галузь є однією із важливіших галузей загальногосподарського комплексу району, яка формує його життєдіяльність та суттєво впливає на стан економічних відносин.

 

Умови функціонування:

-       недостатнє фінансування будівництва (реконструкції) об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та автомобільних доріг в наслідок обмеженого бюджетного фінансування;

-       наявність об'єктів, які потребують оновлення проектно-кошторисної документації;

-       відсутність розвинутої інфраструктури іпотечного кредитування житлового будівництва;

-       недостатній рівень платоспроможності населення, що потребує поліпшення житлових умов;

-       відсутність бюджетного фінансування житлового будівництва;

-       складна процедура оформлення земельної ділянки під будівництво;

-       недостатність фінансування питання оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру району;

-       узаконення самовільно збудованих житлових та господарських будівель, дачних будівель та інше.

 

Основними завданнями будівельної галузі на 2019 рік будуть капітальні та поточні ремонти закладів охорони здоров`я, освіти, культури, спорту, об’єктів водопостачання, водовідведення, житлового фонду району, автомобільних доріг загального користування та комунальних.

 

Перелік пріоритетних об’єктів, на яких заплановано проведення будівельних робіт в 2019 році (оперативна інформація):

 

м. Кілія

- Будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Кілія.

- Технічне переоснащення існуючої хлораторної з заміною на електролізну на водопровідних очисних спорудах в м. Кілія.

- Будівництво питного водопроводу на сел. Омарбія в м. Кілія.

- Капітальний ремонт будинку культури №1 в м. Кілія.

- Капітальний ремонт будинку культури №2 в м. Кілія.

- Капітальний ремонт водопровідних мереж в м. Кілія.

- Будівництво розвідних каналізаційних мереж в м. Кілія.

- Капітальний ремонт доріг з твердим покриттям в м. Кілія.

- Будівництво водогону сирої води від НС-І підйому до очисних споруд міського водопроводу.

- Капітальний ремонт дороги Т-16-28 Ізмаїл-Вилкове (в межах Кілійської ОТГ).

- Реалізація проекту «Захист м. Кілія від затоплення ливневими водами (аварійні заходи) західної і південної частини міста і очисні споруди».

- Будівництво міського сміттєзвалища в м. Кілія.

- Будівництво дитячого садка на 150 дітей в районі СПК «Маяк» в м. Кілія.

- Добудова 5-ти поверхового 80-ти квартирного житлового будинку по вул. Б.Хмельницького в м. Кілія для надання соціального житла.

- Капітальний ремонт дороги /М-15/ «Червоний Яр-Кілія».

- Капітальний ремонт та благоустрій вул. Торгова в м. Кілія.

- Капітальний ремонт центральної районної лікарні в м. Кілія.

 

с. Василівка

- Капітальний ремонт Будинку культури в с. Василівка.

- Капітальний ремонт вуличного освітлення.

- Продовження реконструкції Василівського водогону.

- Будівництво тротуарів по вул.Набережна (800 м.), вул.Широка (800м.), вул.Бесарабська (1600м.), вул.Приозерна (1500м.).

 

с. Дмитрівка

- Перерахунок кошторисної документації на будівництва розвідних мереж Кілійського групового водопроводу в с. Дмитрівка і його будівництво.

- Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Дмитрівка.

 

с. Ліски

- Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ліски.

 

с. Новоселівка

- Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, внутрішніх приміщень та встановлення системи опалення сільського Будинку культури.

- Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, внутрішніх приміщень та встановлення системи опалення в дитячому садку «Сонечко».

- Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та внутрішніх приміщень будівлі Новоселівської ЗОШ.

- Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та внутрішніх приміщень будівлі сільської ради.

- Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та внутрішніх приміщень ФАПу.

- Капітальний ремонт покрівлі, фасаду та внутрішніх приміщень сільської бібліотеки.

- Поточний та капітальний ремонт доріг в с. Новоселівка.

- Встановлення вуличного освітлення в с. Новоселівка.

- Капітальний ремонт водопровідних розвідних мереж (заміна труб на пластикові).

 

с. Приморське

- Поточний ремонт частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 161101/Т-16-28 Приморське – пляж (вул. Морська) протяжністю 1км. 100м.

 

с. Приозерне

- Капітальний ремонт тротуару по вулиці Суворовська 2000м., Родина 900м.

- Капітальний ремонт доріг вул.Центральна, 3км до Муравлівської межі, з центра села до с.Червоний Яр 3км.

- Капітальний ремонт будівлі сільської ради.

- Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ.

- Капітальний ремонт водопровідних розвідних мереж від центрального водогону.

 

 

с. Старі Трояни

- Капітальний ремонт частини групового водопроводу питної води: Червоний Яр – Приозерне – Старі Трояни – Болград в межах с. Старі Трояни.

- Капітальний ремонт вулиці Татарбунарська 1км.500м.

- Капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення від траси М-15 до с. Старі Трояни та від с. Сарі Трояни до станції Дзинілор загальною протяжністю 9 км.660м.

- Капітальний ремонт ІІІ поверху Старотроянівської ЗОШ.

- Капітальний ремонт покрівлі Ясла – сад «Пролісок» 302 кв. м.

- Придбання для сільської амбулаторії автомобіля «Швидкої допомоги».

- Реконструкція та капітальний ремонт Будинку культури.

 

с. Трудове

- Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення С161104 Червоний Яр (Т-16-28) км.12+424 – км.13+924 від с. Трудове до траси.

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161111 під’їзд до с. Дмитрівка від км. 0+000 – км. 2+715(від с. Трудове до с. Дмитрівка).

 

с. Фурманівка

- Продовження капітального ремонту вуличного освітлення.

- Продовження капітального ремонту будівлі ДНЗ заміна вікон та дверей.

- Капітальний ремонт системи освітлення сцени будинку культури.

- Капітальний ремонт системи освітлення будівлі ЗОШ.

- Капітальний ремонт приміщень мех.мастерських ЗОШ.

- Капітальний ремонт даху будівлі сільської ради.

- Продовження капітального ремонту будівлі сільської амбулаторії.

 

с. Червоний Яр

- Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Фурманівська (800м.), вул. Бесарабська (1100м.).

- Капітальний ремонт доріг вул. Шевченківська (1600м.), Кілійська (1200м.).

- Капітальний ремонт освітлення вулиці Шевченківська (1100м.).

- Капітальний ремонт покрівлі сільського ФАПу.

- Встановлення системи опалення та котла в школі-сад с. Червоний Яр.

 

с. Шевченкове

- Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

- Капітальний ремонт ЗОШ № 2 с. Шевченкове Кілійського району

 

Очікувані результати:

-  збільшення обсягів виконаних будівельних робіт прогнозується на рівні 4%.

3. Соціальна сфера

 3.1. РИНОК ПРАЦІ

 

Головною метою розвитку ринку праці у 2019 році є реалізація активної політики зайнятості, забезпечення соціального захисту населення від безробіття, розширення сфери застосування праці, посилення мотивації до легальної та продуктивної зайнятості, стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних.

 

Умови функціонування:

-  недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу;

-  міждержавна міграція робочої сили (щорічно зростають обсяги українських трудових мігрантів працездатного віку, які працюють по трудовим контрактам у іноземних роботодавців;

-  обмежені можливості працездатних сільських громадян отримати роботу в сільському господарстві;

-  недостатня мотивація до праці безробітних внаслідок низького рівня заробітної плати на вакантних робочих місцях;

-  професійно-кваліфікаційний рівень незайнятих громадян не відповідає сучасним вимогам ринку праці;

-        недосконалість механізмів державної підтримки підприємницької ініціативи громадян та створення сприятливого підприємницького середовища;

-  значна кількість працівників, які працюють в режимі сезонної зайнятості.

 

Основні завдання:

- реалізація заходів Програми зайнятості населення Кілійського району на 2018-2020 роки;

-  підвищення економічної активності населення та сприяння продуктивній зайнятості шляхом організації професійного навчання безробітних та надання профорієнтаційних послуг;

- стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом надання компенсації в розмірі щомісячного єдиного внеску за створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних у пріоритетних галузях економіки;

-  сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- забезпечення організації громадських робіт суспільно корисного спрямування та тимчасових робіт для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, забезпечення їх фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів.

 

Очікуванні результати: 

- чисельність працевлаштованих зареєстрованих безробітних складатиме 840 осіб;

- чисельність безробітних, що проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації складатиме 285 осіб;

- чисельність працівників, за яких роботодавцю надаватиметься компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування складатиме 16 осіб;

- чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості становитиме 22 осіб, а осіб, залучених до участі у громадських роботах - 2 особи;

- чисельність інвалідів, які проходитимуть професійне навчання, зокрема за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, складатиме 3 особи;

- чисельність залучених до участі у громадських та тимчасових роботах складатиме 365 осіб;

- рівень зареєстрованого безробіття очікується в розмірі 1,75%;

- протягом 2019 року з питань сприяння у пошуку роботи до центру зайнятості звернеться 2300 осіб, з них отримають статус безробітного 1755 осіб;

- всього буде працевлаштовано 1360 осіб, з них безробітних 520;

- буде працевлаштовано на нові робочі місця за умови здійснення роботодавцю компенсації єдиного страхового внеску 16 безробітних (виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття);

- для поліпшення матеріального становища громадян, особливо тих, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, центром зайнятості разом з зацікавленими підприємствами проводяться громадські та інші роботи тимчасового характеру як захід тимчасової зайнятості населення. Очікується залучення до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру роботах 365 безробітних. Громадські роботи планується здійснювати з благоустрою населених пунктів району та в управлінні соціального захисту населення РДА з інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та роботи з документацією (виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття);

- охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації за направленням центру зайнятості 285 безробітних та працевлаштування безробітних після закінчення навчання на рівні, не нижчому 95%;

- залучення 2 безробітних до відкриття підприємницької діяльності шляхом отримання допомоги по безробіттю одноразово (виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття).

 

3.2. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Умови функціонування:

- значний рівень інфляції, який призвів до зменшення реальних доходів населення;

- існування фактів використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем та виплати заробітної плати в «конвертах»;

- ймовірність виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах району;

- виплата заробітної плати менш або в межах мінімальної заробітної плати.

 

Основні завдання:

- організація та проведення заходів спрямованих на забезпечення легалізації найманої робочої сили, виведення  заробітної плати з тіньового сектору економіки, шляхом активізації роботи робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення;

- проведення моніторингу показників заробітної плати з метою недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати;

- погашення заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок посилення ефективності роботи районної комісії зі сприяння ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, недоїмок з платежів до бюджету та Пенсійного фонду на підприємствах і організаціях району;

- забезпечення дотримання умов колективних договорів та генеральних угод в частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

- посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань дотримання трудового законодавства через засоби масової інформації, залучання до цієї роботи громадськості району.  

Очікувані результати: 

-       Зростання середньомісячної заробітної плати до 5725 грн. (темп росту до 2018 року - 106%);

-       недопущення заборгованості із виплати заробітної плати.

 

3.3. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Умови функціонування:

-         несвоєчасне фінансування готівки на тверде паливо та скраплений газ;

-         постійне скорочення чисельності активного населення, що працює, і зростання чисельності населення, яке потребує соціального захисту.

 

-        недостатність коштів у місцевих бюджетах для забезпечення створення сприятливих  умов  життєдіяльності  осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями та соціальної підтримки мешканцям району з незахищених верств населення.

 Основні завдання:

- своєчасне забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, вимушено переміщеним особам;

- забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями на відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, електроенергії та придбання твердого палива та скрапленого газу;

- своєчасне забезпечення надання щоквартальної додаткової адресної матеріальної допомоги  багатодітним сім’ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років);

- своєчасне забезпечення надання щоквартальної підтримки сім’ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю;

- своєчасне забезпечення надання щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни;

- своєчасне забезпечення надання адресної допомоги сім’ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах;

- своєчасне забезпечення надання адресної допомоги сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України;

- своєчасне забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ветеранів війни в санаторіях Одещини;

- удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Для здійснення соціальної політики щодо соціального захисту інвалідів кожного року проводиться фінансування окремих державних, обласних та районних програм за рахунок відповідних бюджетів, а саме забезпечення інвалідів та інших осіб похилого віку технічними та іншими засобами реабілітації, виплата компенсації за бензин, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів, забезпечення санаторно-курортними путівками, виплата одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

 

Очікувані результати:

Згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» управлінням соціального захисту населення заплановано використати 113 млн. 676 тис. гривен на виплату усіх видів державних соціальних допомог близько 10 тис. громадянам Кілійського району, а саме:

- допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами – 400 особам на суму 600,0 тис.грн.;

- допомогу при народженні дитини – 1900 особам на суму 35000,00 тис.грн.;

- допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 100 особам на суму 5500,0 тис.грн.;

- допомогу на дітей одиноким матерям – 1500 особам на суму 12266,0 тис.грн.;

- допомогу при усиновленні дитини – 7 родинам на суму 150,0 тис.грн.;

- тимчасову допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 400 особам на суму 840,0 тис.грн.;

За рахунок обласного бюджету відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу» планується здійснити грошову допомогу 70 особам на загальну суму 1920,0 тис.грн. Протягом 2019 року працівникам управління заплановано виплатити щомісячну адресну допомогу 30 особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 700,0 тис.грн.

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» планується призначити та виплатити 400 сім'ям на загальну суму 31000,0 тис. грн., Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» планується виплати 520 особам на суму 12000,0 грн.

Згідно «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого пічного побутового палива», затвердженого постановою КМУ від 21 жовтня 1995р. №848 (зі змінами) населенню Кілійського району планується надати субсидії на житлово-комунальні послуги на загальну суму 2 млн. 046 тис.грн., на тверде паливо та скраплений газ відповідно 3 млн. 394 тис.грн.

В 2019 році планується проводити роботу з надання пільг окремим категоріям громадян з житлово-комунальних послуг, а саме надати 4558 особам пільги на суму 2046,8 тис.грн.

 - субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу планується спрямувати 1800 особам на суму 2163,9 тис. грн.

За програмою «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань» з державного бюджету планується виплатити разової грошової допомоги до 5-го травня 616 громадянам в сумі 700,00 тис грн.

Для виконання  програми з соціального забезпечення осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС планується з державного та обласного бюджетів використати 156,4 тис. грн. на 54 осіб.

  

3.4 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Умови функціонування

-  використання наявних резервів наповнення бюджету Пенсійного фонду України;

-  високий рівень тінізації  економічної  діяльності; 

-  неповне залучення платників до сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

-  наявність значних сум заборгованості зі сплати страхових та єдиного соціального внесків до бюджету Пенсійного фонду України;

-  наявність значної кількості осіб працездатного віку, незайнятих у жодній сфері економічної діяльності;

-  повільні темпи скорочення заборгованості по страхових внесках (більше половини суми боргу має статус безнадійного) погашення заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та ріст заборгованості по єдиному соціальному внеску;

-  незначна частка власних коштів на виплату пенсій пенсіонерам району.

 

Основні завдання:

-  забезпечення максимального наповнення бюджету Пенсійного фонду для своєчасного і повного фінансування виплати пенсій та грошової допомоги;

-  проведення перерахунків пенсій у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами про проведення перерахунків у строки, визначені законодавством України, а саме 1 січня, 1 липня та 1 грудня 2019 року;

-  організація роботи по погашенню заборгованості по платежах до Пенсійного фонду України;

-  посилення в межах діючого законодавства заходів впливу на платників-боржників та їх посадових осіб з метою скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України;

-  контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України;

-  забезпечення вчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені на державному рівні;

-  ефективна співпраця з контролюючими органами та місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, спрямована на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб;

-  системна інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням з питань пенсійного забезпечення;

-  впровадження електронних технологій, автоматизація управління та контролю;

-  оптимізація функцій структурних підрозділів Фонду, ефективний розподіл повноважень і сфер відповідальності.

 

Очікувані результати:

-        збільшення власних надходжень управління, що дасть змогу забезпечити виплату  пенсій більшому   контингенту  пенсіонерів;

-        забезпечення скорочення заборгованості платежів до бюджету Пенсійного фонду;

-         своєчасне і в повному обсязі фінансування виплати пенсій;          

-        підвищення рівня платіжної дисципліни боржників по  сплаті  страхових внесків та єдиного  соціального  внеску;

-  впровадження нових стандартів обслуговування.

 

3.5. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Житлово-комунальне господарство району є однією з галузей господарського комплексу, на яку покладено завдання стабільного функціонування та забезпечення безперебійної життєдіяльності населених пунктів на території району.

 

Умови функціонування:

-  моральний та фізичний знос основних фондів (очисні споруди та каналізаційні мережі були побудовані у 70-80 роках);

-  недостатнє фінансування будівництва нових каналізаційних очисних споруд та реконструкції існуючих;

-  необхідність фінансової підтримки з державного бюджету у сумі близько 80 млн. грн. для завершення будівництва Кілійського та Татарбунарського групових водопроводів;

-  відсутність резервних джерел енергопостачання, нерівномірність подачі стоків, економія коштів на кваліфікованому обслуговуючому персоналі, відомчій лабораторії;

-  потреба у вдосконаленні наявної в районі лабораторної бази контролю якісних показників води;

-  відсутність дієвого власника в багатоквартирному житловому фонді внаслідок повільних темпів створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

 

Основні завдання:

-  підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;

-  поточний ремонт та утримання різнопланових об’єктів благоустрою (майданчики, громадські вбиральні, кладовища тощо);

-  забезпечення належного санітарного стану та охорони навколишнього та природного середовища;

-  покращення якості, підвищення ефективності та надійності функціонування зовнішнього освітлення;

-  підвищення платіжної дисципліни населення за житлово-комунальні послуги;

-  будівництво каналізаційних очисних споруд в м. Кілія;

-  технічне переоснащення існуючої хлораторної з заміною на електролізну на водопровідних очисних спорудах в м. Кілія;

-  будівництво питного водопроводу на сел. Омарбія в м. Кілія Одеської області;

-  капітальний ремонт водопровідних мереж в м. Кілія;

-  будівництво розвідних каналізаційних мереж в м. Кілія;

-  будівництво водогону сирої води від НС-І підйому до очисних споруд міського водопроводу.

 

Очікувані результати:

Реалізація завдань дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення. 

 

4. Гуманітарна сфера

 

4.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Умови функціонування:

-       кадрове забезпечення вузькими фахівцями (лікарі терапевти, онколог, отоларинголог, рентгенолог, травматолог, офтальмолог);

-       функціонування системи охорони здоров’я на сучасному етапі (додаткове фінансування профільних районних державних програм);

-       реорганізація Комунальна бюджетна установа Кілійська ЦРЛ в Комунальне неприбуткове підприємство Кілійська ЦРЛ;

-       відкриття в Кілійської ЦРЛ відділення невідкладної медичної допомоги

-     низький рівень забезпечення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням, необхідним інвентарем;

-     низький рівень оновлення автомобільного парку медичних установ, сільських лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;

-      недостатній рівень забезпечення медикаментами пільгових категорій населення та невідповідність нормам харчування хворих;

-     необхідність покращення медичного обслуговування населення в сільській місцевості.

 

Основні завдання:

-  втілення ІІ етапу медичної реформи - первинної допомоги (сімейна медицина);

-  придбання МІС (медична інформаційна система) та провадити нові інструменти роботи: електрона медична карта, рецепт, направлення, лікарняний;

-  здійснення капітальних та поточних ремонтних робіт відділень КБУ Кілійської центральної районної лікарні (заміна даху, вікон та дверей на металопластикові та благоустрій території, капітальний ремонт рулонної покрівлі будинку консультаційно – діагностично поліклінічного відділення, капітальний ремонт частини приміщення ЦРЛ для відкриття відділення невідкладної допомоги);

-  розпочати та провести будівництво амбулаторій ЗПСМ на 1 лікаря без житла в селах Дмитрівка та Ліски у найкоротші строки

-  проведення запланованих капітальних (Новоселівський ФАП, Фурманівська АЗПСМ) та поточних ремонтів (інші АЗПСМ та ФАПи);

-  системна інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням з питань реалізації медичної реформи в районі, залучення до цієї роботи громадськості;

-  пропаганда здорового способу життя.

 

Очікувані результати:

-       підвищення якості та доступності гарантованої медичної допомоги (доступ до цілодобової кваліфікованої невідкладної медичної допомоги в лікарнях);

-       покращення умов для працівників та пацієнтів;

- покращення стану здоров’я населення району, зниження рівня захворюваності і смертності.

 

4.2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСВІТИ

 

В 2019 році в районі буде здійснюватися робота щодо впровадження основних завдань освітньої реформи.

Підвищення якісного рівня освіти буде спрямоване на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, забезпечення повноцінного фізичного і духовного здоров’я учнів, розвиток особистості відповідно до національних і загальнолюдських цінностей.

 

Основні завдання:

Дошкільна освіта

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім дітям Кілійського району;

- продовження роботи з розвитку мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації та реальних потреб населення;

- стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку через урізноманітнення форм її здобуття;

- збільшення кількості дитячих місць у дошкільних навчальних закладах шляхом відкриття додаткових груп;

- створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів;

- забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

- створення інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти;

- збільшення фінансування організації харчування для забезпечення

виконання натуральних норм;

- забезпечення ЗДО комп’ютерною технікою, інтерактивними дошками та 100% підключення до Інтернет-мережі.

 

Загальна середня освіта

- впровадження в освітній галузі Кілійського району освітньої реформи згідно із Законом України «Про освіту», реалізація концепції Нова Українська Школа;

- проведення роботи щодо формування мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної ситуації, бюджетної забезпеченості, відповідно до існуючої потреби у забезпеченні населення Кілійського району освітніми послугами;

- створення опорної школи на базі Кілійського НВК ЗОШ І-ІІІст.-гімназія;

- продовження роботи щодо розробки енергоефективних проектів для участі у програмах ДФРР та інших(Кілійський НВК ЗОШ І-ІІІст№3.-ліцей, Шевченківська ЗОШ І-ІІІст.№2);

- завершення роботи щодо облаштування теплих вбиралень у навчальних закладах району;

- проведення першочергових заходів у початковій ланки  освітніх закладах по заміні меблів;

- продовження комп’ютеризації ЗЗСО;

- забезпечення всіма видами харчування дітей у навчальних закладах району відповідно до виділених на це бюджетних призначень;

- проведення оздоровчої компанії у навчальних закладах району та 100% охоплення оздоровленням та відпочинком пільгові категорії дітей у навчальних закладах району;

- зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів району;

- проводити роботу щодо виділення коштів з місцевих бюджетах для 100% оздоровлення дітей соціально незахищених категорій;

- підключення 100%загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет;

- ефективне використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, виявлення обдарованих учнів, забезпечення підтримки їх науково-пошукової діяльності провідними фахівцями;

- забезпечити підвезення учнів та педагогів, які потребують підвезення до місць навчання і додому на 100%;

- проведення необхідних ремонтних робіт для забезпечення належного функціонування ІРЦ;

- створення інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти.

 

Позашкільна освіта

- реформування мережі позашкільних закладів освіти;

- збільшення кількості залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо - культурних потреб;

- забезпечення проведення роботи щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів навчальних закладів району;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів району;

 

Очікувані результати:

-        оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів, створення опорних шкіл у контексті процесів децентралізації;

-        охоплення всеобучем дітей шкільного віку на рівні не менше 99,9% від їх загальної кількості;

-        покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів району;

-        збільшення чисельності учнів, які братимуть участь у програмах літнього оздоровлення та освіти школярів;

-        збільшення охоплення дітей позашкільною освітою;

-        100% забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому;

-        забезпечення педагогічними кадрами закладів і установ освіти.

 

4.3. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Умови функціонування: 

Сучасний спорт спрямований на забезпечення зміцнення здоров’я, виховання високих моральних якостей молодого покоління, підвищення авторитету району в області та за її межами.

В 2019 році робота сфери фізкультури і спорту буде спрямована на створення умов для забезпечення розвитку видів спорту (футболу, баскетболу, волейболу, веслування), створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з населенням всіх вікових груп, взаємодію з громадськими організаціями , що сприяють розвитку спорту.

 

Основні завдання:

-       реалізація заходів районної Програми розвитку фізичної культури та спорту в Кілійському районі на 2017-2019 роки;

-       створення необхідних умов для залучення всіх верств населення до участі в районних та обласних спортивно-масових заходах;

-       пропагування здорового способу життя, профілактика негативних явищ серед молоді;

-       забезпечення фінансування організаційно-господарських витрат для  підготовки та проведення фізкультурно-спортивних та масово-оздоровчих заходів;

-       залучення та забезпечення  учнів дитячо-юнацької спортивної школи м.Кілія, м.Вилкове до участі у змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів;

-       забезпечення участі збірних команд району в обласних змаганнях;

-       забезпечення проведення спортивної спартакіади в районі.     

 

Очікувані результати:

-         збільшення частки молоді та населення загалом, залученого до фізкультурно-оздоровчих занять;

-          впровадження принципів здорового способу життя серед дітей та дорослого населення району;

-          проведення на належному рівні районних та забезпечення участі спортсменів району в обласних змаганнях.

 

4.4. ПІДТРИМКА СІМЕЙ І МОЛОДІ

 

Реалізація районної політики підтримки сім’ї, дітей та молоді орієнтована на забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організацію результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, запобігання бездоглядності, безпритульності та профілактику правопорушень серед неповнолітніх, сприяння забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання і всебічний розвиток, захист особистих, майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Сімейна політика

 

Основні завдання:

-       реалізацію районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2019-2021 роки;

-       влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання;

-       сприяти створенню прийомних сімей;

-       оновлення обліку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

-       надання підтримки багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;

-       соціальна підтримка багатодітних родин та вшанування жінок, які народили та виховали 5 і більше дітей;

-       своєчасне виявлення та влаштування дітей, які потрапили в кризові умови;

-       розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

-       проведення обстеження умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

-       профілактика правопорушень серед неповнолітніх.

 

Молодіжна політика

Створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах суспільства - це основні умови реалізації молодіжної політики району в 2019 році.

 

Основні завдання:

-         реалізацію Програми оздоровлення та відпочинку дітей в Кілійському районі на період 2019-2021 років;

-       проведення заходів щодо формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, формування здорового способу життя молоді;

-       проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді району;

-         проведення профілактичних та мистецьких заходів, акцій та форумів з метою популяризації здорового способу життя, запобігання палінню та вживанню наркотиків, профілактики інших негативних проявів у молодіжному середовищі;

-         залучення молоді району до процесу реалізації державної молодіжної політики;

-         розвиток учнівського самоврядування у навчальних закладах; забезпечення працевлаштування учнівської молоді соціально незахищених категорій у вільний від навчання час;

-         збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, надання підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку;

-         здійснення заходів щодо матеріальної підтримки багатодітних і малозабезпечених сімей;

-         збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території району;

-         проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед молоді щодо престижу військової служби, захисту цілісності та недоторканості території держави;

- проведення районного та участь у обласному конкурсі КВК;

-         проведення районного та участь у обласному конкурсі «Молодь обирає здоров’я»;

-         проведення заходів до Дня молоді;

-         проведення  спортивно-культурних заходів щодо активізації в районі  роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

Очікувані результати:

В 2019 році планується придбати 10 квартир дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам та молоді з їх числа.

 

4.5. КУЛЬТУРА ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

 

Головною метою галузі культури району на 2019 рік є створення умов для розвитку української культури та культур національних меншин, розкриття творчого потенціалу й самореалізація кожної особистості відповідно до її духовних та і матеріальних потреб  та інтересів, створення умов для розвитку громадянського суспільства сприяння охороні об’єктів культурної спадщини Кілійщини.

 

Основні завдання:

-  забезпечити утримання аматорських колективів, що мають звання «Народний колектив» та «Зразковий колектив»;

-  забезпечити організацію та проведення наступних районних 5 фестивалів, конкурсів та свят національних культур Кілійщини;

-  забезпечити проведення циклу районних культурно-мистецьких та інформаційно-просвітницьких заходів з відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат з історії України, ювілеїв видатних історичних, громадських, культурних діячів: 6 мітингів та покладань квітів; 12 районних тематичних концертних програм; фестиваль патріотичної пісні «Я патріот»;

-  проведення районних фестивалів: сімейної творчості «Роде наш красний – роде наш прекрасний», дитячої та юнацької творчості «Наші надії»;

-  реалізація заходів районної Програми на 2016 – 2020 роки «У книзі відкриваємо світи»;

-  поновлення матеріальної бази закладів культури району: музичного обладнання; придбання протипожежних засобів, проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури;

-  забезпечення творчим колективам участь у змаганнях на фестивалях, конкурсах, оглядах, виставках тощо, у регіональних та обласних методичних конференціях;

-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників Кілійської дитячої музичної школи;

-  розвиток матеріально-технічної бази бібліотек, включаючи поточні та капітальні ремонти будівель Центральної районної та дитячої бібліотек, забезпечення їх сучасним обладнанням – комп’ютерною та копіювальною технікою, кіно-відеопроекторами;

-  забезпечення безпеки бібліотек і збереження бібліотечних фондів як частини вітчизняного та світового культурного надбання;

-  забезпечення бібліотек новою сучасною літературою та періодичними виданнями;

  проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури Центральної районної бібліотеки, районної дитячої бібліотеки, районного історико-краєзнавчого музею, районного Будинку культури.

 

Очікувані результати:

Реалізація Програми стане практичним інструментом реалізації державної культурної та етно-національної політики в районі, сприятиме відновленню матеріально-технічної бази закладів культури району, забезпеченню прав національних меншин, збереженню міжетнічної толерантності в районі.

 

4.6. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ТА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

 

Розвиток туристичної сфери спрямований на створення конкурентоспроможного на вітчизняному ринку туристичних послуг регіонального туристичного продукту за рахунок ефективного використання туристично-рекреаційного потенціалу району.

 

Умови функціонування:

-         недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму;

-         недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;

-         низька поінформованість вітчизняних та іноземних туристів щодо туристичного і рекреаційного потенціалу Кілійського району;

-         недостатню кількість засобів розміщення, насамперед готелів 2-4 та 5 зірок, які відповідають міжнародним стандартам та сертифікаційним вимогам;

-         невідповідний стан багатьох об'єктів туристичного показу, історико-культурних пам'яток та музеїв стримує зростання туристичних відвідувань регіону та створення нових туристичних маршрутів;

-         недостатню забезпеченість професійними кадрами в галузі туризму;

-         відсутність сучасної методології статистичного спостереження у галузі туризму та готельного господарства;

-         відсутність інформаційно-туристичного центру.

 

Основні заходи:

-       реалізація Програми розвитку туризму в Кілійському районі на 2018-2020 роки;

-       підтримка пріоритетних напрямків розвитку, перш за все, спрямованих на розвиток економічно найбільш привабливих  для району видів туризму: зеленого, оздоровчого, пляжного, екологічного, історико-пізнавального;

-   покращання стану зон відпочинку на морському узбережжі, розвиток інфраструктури рекреаційних територій, утримання та благоустрій парків, пляжів;

-   розвиток музеїв, у першу чергу тих, що знаходяться у власності місцевих громад;

-   розвиток розгалуженої мережі організацій та установ, що надають екскурсійні, культурно-розважальні, оздоровчі та інші послуги;

-   заохочення сільського населення до розвитку приватної ініціативи щодо розвитку форм сільського та аграрного туризму;

- покращання загальної інформованості потенційних інвесторів про можливості інвестиційних вкладень в об'єкти рекреаційно-туристичного комплексу району;

-   популяризація туристичного продукту через ярмаркову, виставкову та фестивальну діяльність;

-       забезпечення проведення концертних програм та народних обрядових свят на території турбаз «Пелікан-Тур», «Вилкове-Тур» та на базах відпочинку в рекреаційній зоні с.Приморське.

 

Очікувані результати:

- збільшення кількості потоку туристів за рахунок розширення існуючих баз відпочинку та будівництво нових готельних комплексів з високим рівнем обслуговування;

- збільшення кількості проведених видовищних заходів, що відносяться до подієвого туризму;

- розроблення та опробування нових туристично-екскурсійних маршрутів.

 

5. Безпека життєдіяльності людини

 

5.1. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

 

Питання захисту населення і території району, навколишнього природного середовища та майна від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру є одним з важливих пріоритетів в 2019 році.

 

Умови функціонування:

-       низька організація роботи із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості;

-       необхідність створення належних умов безпеки перебування людей на водних об’єктах району.

 

Основні завдання:

 реалізація заходів районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Кілійського району на 2018 - 2021 роки;

-  забезпечення готовності служб цивільного захисту району для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

-  забезпечення оперативності та ефективності реагування на надзвичайні ситуації;

-  проведення робіт по утриманню зливових та дренажних каналів міста Кілія у належному стані;

-  створення матеріальних резервів у обсягах, що забезпечують проведення невідкладних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

-  підготовка населення, керівного складу і фахівців служб цивільного захисту до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

-  забезпечення належного рівня безпечного відпочинку та перебування людей на водних об’єктах;

-  забезпечення належного рівня пожежної безпеки у населених пунктах та місцях масового перебування людей;

-  здійснення попереджувальних заходів щодо виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків.

 

Очікуваний результат:

-  зниження рівня негативного впливу надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків на території району; 

-  забезпечення високого рівня готовності усіх служб до виникнення надзвичайних ситуацій; 

-  покращення стану пожежної та техногенної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей на території району.

 

5.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

 

Забезпечення неухильного дотримання норм Конституції і законів України, зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян району.

 

Умови функціонування:

недостатність фінансової підтримки правоохоронних органів; необхідність налагодження партнерських відносин між працівниками органів поліції та населенням району.

 

Основні завдання:

-  реалізація районної програми «Безпечна Кілійщина» на 2016-2020 роки;

-  активізувати профілактичну роботу щодо протидії можливим протиправним діянням посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, фактам корупції;

-  реалізація заходів зі скорочення дитячої безпритульності та бездоглядності; активізація роботи з формування груп швидкого реагування патрульної поліції та покращення їх матеріально-технічного забезпечення;

-  організація та проведення профілактичних рейдів із залучення представників усіх зацікавлених служб, а саме: Служби у справах дітей, Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представників закладів освіти, з метою виявлення та вилучення дітей з вулиць, які залишилися без догляду батьків, неблагополучних сімей;

-  посилити спільну з правоохоронцями діяльність з протидії поширенню наркоманії;

-  сприяти покращенню матеріальних умов діяльності правоохоронців;

-  забезпечити належне дооблаштування службових приміщень  дільничних офіцерів поліції в кожному населеному пункті району та мікрорайонах м.Кілія;

-  подальше встановлення камер відеоспостереження в населених пунктах району.

 

Очікувані результати:

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити зменшення кількості злочинів, правопорушень, що вчиняються на вулицях та інших громадських місцях населених пунктів району, питомої ваги злочинів скоєних неповнолітніми або за їх участю, запобігання розповсюдженню наркотичних засобів в учбових закладах, місцях масового відпочинку молоді, корупційних проявів серед посадових і належне дотримання законності, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян в різних сферах економічної діяльності, підвищить ефективність заходів протидії криміналізації економіки, налагодження партнерських відносин між працівниками правоохоронних органів і мешканцями району.

 

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі і туризму

районної державної адміністрації                                                                                                                                                                                                        В.В.Гончаренко